Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: Graciela Martha voedingsadvies en leefstijl coaching, lid van de

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent,

handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding

verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt

uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is

verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres,

tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt

per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing

door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de

verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder

toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig

te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien

de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de

gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent

gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen

wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande

gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur

op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk

mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen

indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd

prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende

omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept Titel 2

zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats

vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen,

plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis

van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog

verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin

genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch

geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch

ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden

gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de

gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De

cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen

veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen

is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te

verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om

met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het

verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning

van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter

incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op

te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan

hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk

verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt

kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van

beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding

gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht

zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter

zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging

door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet

of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.Titel 3

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen

de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden

genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en

dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove

schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van

de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de

aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste

tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of

aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend

en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is

bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toep